Klachtenregeling

Inleiding

NVM-educatie mondhygiënisten, hierna te noemen NVM-educatie, hecht grote waarde aan kwalitatief goede (meerdaagse) cursussen en opleidingen. Indien deelnemers niet tevreden zijn over de kwaliteit van de aangeboden diensten kan een klacht worden ingediend.

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

A        Klacht: iedere schriftelijke onderbouwde uiting van onvrede over deelname aan een door NVM-educatie aangeboden (meerdaagse) cursus of opleiding.

B        Klager: een persoon die een onderbouwde klacht heeft over een bij te wonen of reeds bijgewoonde (meerdaagse) cursus of opleiding.

Klachtenprocedure

Artikel 2 Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk of via e-mail te worden ingediend bij de directie van NVM-mondhygiënisten. Schriftelijk: Groenewoudsedijk 40, 3528 BK te Utrecht, of e-mail: bureau@mondhygienisten.nl. De klacht moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 1. Naam en correspondentieadres van de klager
 2. Vermelding van de (meerdaagse) cursus of opleiding waarop de klacht betrekking heeft.
 3. Een duidelijke met redenen omklede beschrijving van de klacht. Indien een klacht niet met argumentatie wordt onderbouwd, wordt deze niet in behandeling genomen.
 4. Klachten, de wijze van afhandeling en de uitkomst van de klacht worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 1 jaar bewaard.

Artikel 3 Behandeling klacht

Na indiening van de klacht ontvangt de klager zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, een ontvangstbevestiging en wordt de klager schriftelijk geïnformeerd over de verdere procedure van klachtenafhandeling.

Artikel 4 Uitkomst klachtenbehandeling

 1. De klager ontvangt uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk beslissing van het bestuur van de Stichting NVM – onderzoek en scholing.
 2. Indien een inhoudelijke beoordeling van de klacht binnen vier weken niet mogelijk is, zal klager hierover onder opgave van redenen worden bericht. Tevens zal de klager worden bericht binnen welke termijn wordt verwacht een beslissing te kunnen nemen.

Artikel 5 Beroepsinstantie

 1. De klager heeft de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de beslissing van het bestuur op de klacht. Het beroep wordt behandeld door een onafhankelijke instantie, namelijk advocatenkantoor Köster Advocaten te Haarlem. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Köster Advocaten, ter attentie van de heer mr. R.W.G. Middendorf, Postbus 5287, 2000 CG te Haarlem.
 2. Indiening van beroep is mogelijk tot uiterlijk zes weken na verzenddatum van de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 3. In het beroep dient gemotiveerd naar voren te worden gebracht waarom de klager het oneens is met de uitkomst van de klachtenbehandeling.
 4. De beroepsinstantie bericht klager binnen vier weken na ontvangst van het beroep schriftelijk of het beroep gegrond of ongegrond is verklaard. Indien het beroep gegrond is verklaard, dan zal de beroepsinstantie tevens een inhoudelijk oordeel geven over de klacht. Dit inhoudelijke oordeel treedt in de plaats van de uitkomst van de klachtenbehandeling door het bestuur.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de hiervoor genoemde termijn te reageren op het beroep, dan zal klager schriftelijk worden geïnformeerd over de termijn waarbinnen de beroepsinstantie wel zal reageren.
 6. De uitspraak door de beroepsinstantie is een voor NVM-educatie bindende uitspraak. Eventuele voor NVM-educatie uit de uitspraak voortvloeiende verplichtingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Artikel 6 Vertrouwelijkheid

Klachten van cursisten zijn vertrouwelijk voor NVM-educatie, haar medewerkers en de docenten.

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de maandelijkse NVM- educatie nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat je akkoord met onze privacyverklaring.

NVM-educatie mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 1985
E educatie@mondhygienisten.nl