Leveringsvoorwaarden

Geldend vanaf 1 mei 2022

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt onder cursist verstaan:
Diegene die zich heeft ingeschreven voor deelname, daadwerkelijk deelneemt, of heeft deelgenomen aan een door of namens de Stichting – Onderzoek en Scholing, uitgevoerd door NVM-educatie mondhygiënisten en hierna verder te noemen NVM-educatie, te organiseren of georganiseerde bij- en/of nascholingsactiviteit.
1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met NVM-educatie betreffende de deelname aan bij- en nascholing welke door NVM-educatie wordt georganiseerd. Door NVM-educatie worden geen (leverings)voorwaarden van cursisten aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 Inschrijving bij- en nascholing

2.1       De overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de cursist via de daartoe geëigende inschrijfprocedure. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. De cursist ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmelding door NVM-educatie een schriftelijke bevestiging van deelname, waarmee de inschrijving definitief is. De cursist heeft een bedenktijd van 14 werkdagen na de datum van aanmelding. Binnen deze termijn kan de cursist de deelname aan de bij- en/of nascholingsactiviteit schriftelijk of per e-mail annuleren. Annulering is definitief na bevestiging van NVM-educatie.
2.2       Indien de bij- en/of nascholing plaatsvindt binnen de 14 werkdagen bedenktijd na aanmelding, dient de cursist bij aanmelding af te zien van deze bedenktijd.
2.3       Alle bij de inschrijving verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld door NVM-educatie, haar medewerkers en de docenten.
2.4       Ongeveer 6 weken voor aanvang van de bij- en/of nascholingsactiviteit ontvangt de cursist de algemene informatie. Alle ééndaagse cursussen langer dan een dagdeel, zijn inclusief lunch.

 Artikel 3 Overtekening
3.1       Bij overtekening van een bij- en/of nascholingsactiviteit, wordt de cursist op een wachtlijst geplaatst op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. De cursist heeft voorrang op de volgende dezelfde bij- en/of nascholingsactiviteit.

Artikel 4 Cursus op aanvraag
4.1       Een cursus op aanvraag is een verzoek buiten het reguliere cursusprogramma om. In overleg met de aanvrager wordt de inhoud van de scholing bepaald, wie de docent is, waar en wanneer de scholing plaatsvindt en hoeveel cursisten de scholing volgen. NVM-educatie bepaalt de cursusprijs. Niet NVM-leden betalen een toeslag van 20% op de door NVM-leden geldende cursusprijs. NVM-educatie draagt zorg voor de inschrijving en de organisatie van de scholing. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn op de cursus op aanvraag van toepassing.

Artikel 5  Betaling
5.1       Betaling dient te geschieden op de door NVM-educatie in de factuur of in de inschrijvingsprocedure aangegeven wijze, binnen 30 dagen na factuurdatum. Zonder betaling kan de toegang tot de bij- en/of nascholing worden ontzegd.

Artikel 6  Registratie kwaliteitsregister
6.1       Voorafgaand aan de bij- en/of nascholing dient de cursist de presentielijst te ondertekenen. De aanwezigheid bij een cursus van een mondhygiënist die geregistreerd staat in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten, wordt door NVM-educatie automatisch verwerkt in PE-online. Cursisten die niet geregistreerd staan in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten kunnen op verzoek een deelnemerscertificaat ontvangen.

Artikel 7 Auteursrecht
7.1       Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door NVM-educatie georganiseerde bij- en/of nascholing berusten bij NVM-educatie. Alle van of namens NVM-educatie in het kader van de bij- en/of nascholing verkregen informatie of andere materialen is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist of zijn organisatie. Het is de cursist niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 8  Annulering door cursist
8.1       Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Annulering is pas definitief na bevestiging door NVM-educatie.
8.2       De cursist heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden binnen 14 werkdagen vanaf de datum van aanmelding, dit met inachtneming van artikel 2.2 van deze voorwaarden. Voor annulering buiten de termijn van 14 werkdagen, gelden, de volgende voorwaarden:
8.3       Eéndaagse bij- en nascholing
Onder ééndaagse bij- en nascholing wordt ook verstaan een cursus van 1 dagdeel.
–  Tot drie kalendermaanden voor aanvang, kan de cursist kosteloos annuleren. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
– Vanaf drie kalendermaanden tot 30 dagen voor aanvang, wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden minus € 35,- administratiekosten. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
– Binnen 30 dagen voor aanvang, bedragen de annuleringskosten het gehele cursusgeld.
– In geval van tussentijdse beëindiging van deelname gaande de bij- en/of nascholingsactiviteit, heeft de cursist geen recht op terugbetaling.
– Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan NVM-educatie te bevestigen de plaats in te nemen, waarna NVM-educatie een factuur stuurt naar de plaatsvervanger.
8.4        Meerdaagse bij- en nascholing
Onder meerdaagse bij- en nascholing wordt ook verstaan een cursus verdeeld over meerdere (niet) aaneengesloten dagen of dagdelen.
– Tot drie kalendermaanden voor aanvang, kan de cursist kosteloos annuleren. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
– Vanaf drie kalendermaanden tot 30 dagen voor aanvang, wordt bij annulering de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. De cursist heeft recht op terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden minus de helft van het cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 14 werkdagen na bevestiging van annulering.
– Binnen 30 dagen voor aanvang, bedragen de annuleringskosten het gehele cursusgeld.
– In geval van tussentijdse beëindiging van deelname gaande de bij- en/of nascholingsactiviteit, heeft de cursist geen recht op terugbetaling.
– Indien de cursist gelijktijdig met de afmelding voor een plaatsvervanger zorgt, worden er geen kosten in rekening gebracht. De plaatsvervanger dient schriftelijk aan NVM-educatie te bevestigen de plaats in te nemen, waarna NVM-educatie een factuur stuurt naar de plaatsvervanger.
8.5.        Annuleren COVID-19 gerelateerd.
Je kunt op vertoon van een bewijs van positieve (thuis)testuitslag, van jezelf, je deelname aan een cursus annuleren. Je ontvangt van NVM-educatie een tegoedbon (voor het reeds betaalde bedrag) die je kunt inwisselen bij de eerstvolgende keer dat de cursus georganiseerd wordt of voor een andere cursus uit ons cursusaanbod.

Artikel 9  Wijziging en annulering door NVM-educatie
9.1       NVM-educatie heeft het recht om zonder opgave van reden een bij- en/of nascholing te annuleren, in welk geval de cursist recht heeft op volledige terugbetaling van het door hem betaalde bedrag.
9.2       NVM-educatie is te allen tijde gerechtigd de datum, locatie, het tijdstip, tijden, sprekers, (werk)materiaal en de locatie van een bij- en/of nascholing te wijzigen, zonder dat de cursist daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. NVM-educatie zal de cursist zo spoedig mogelijk van enige wijziging zoals hierboven bedoeld, op de hoogte stellen. De cursist heeft de mogelijkheid om binnen twee weken na deze kennisgeving, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang, de bij- en/of nascholing schriftelijk of per email bericht te annuleren. De cursist heeft dan recht op terugbetaling van het aan NVM-educatie betaalde bedrag.

Artikel 10 Klachten en aansprakelijkheid
10.1     Klachten die verband houden met door of namens NVM-educatie georganiseerde bij- en/of nascholing kunnen schriftelijk worden ingediend bij NVM-educatie en worden afgehandeld conform de klachtenregeling van NVM-educatie. De klachtenregeling staat vermeld op de site.
10.2     NVM-educatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door cursisten van de mondelinge aanwijzingen tijdens een bij- en/of nascholingsactiviteit, of daarbij verstrekt schriftelijk materiaal.

Artikel 11  Vertrouwelijkheid
11.1     Alle informatie van of over de cursist die NVM-educatie verneemt of observeert is voor NVM-educatie, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de cursist dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Artikel 12  Rechtskeuze
12.1     Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
12.2     Ieder geschil met betrekking tot de uitleg van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de maandelijkse NVM- educatie nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat je akkoord met onze privacyverklaring.

NVM-educatie mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 1985
E educatie@mondhygienisten.nl