Privacyverklaring

Privacyverklaring NVM-educatie mondhygiënisten

Versie 2021

1. Algemene overwegingen
NVM-educatie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je als cursist op transparante wijze informeren over hoe binnen ons bedrijf wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.
NVM-educatie handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hetgeen in ieder geval betekent dat wij:

–      Persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en de daarvoor benodigde persoonsgegevens worden in deze privacyverklaring onder punt 2 genoemd.
–      Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
–      Passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie punt 5 van deze privacyverklaring.
–      Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan NVM-educatie zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit een wettelijke verplichting.
–      Op de hoogte zijn van de rechten van cursisten omtrent persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en de bedrijfsvoering van NVM-educatie, deze respecteren en cursisten hierover kunnen informeren.

 

NVM-educatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cursisten. Marjolein Stigter is belast met het privacybeleid en is de contactpersoon in geval van vragen en of verzoeken rondom persoonsgegevens.

Contactpersoon:
Naam contactpersoon: Marjolein Stigter
Bezoekadres: Groenewoudsedijk 40
Postcode: 3528 BK
Plaats: Utrecht
Emailadres: marjolein.stigter@mondhygienisten.nl
Telefoonnummer: 030-6571013

2. Doeleinden en (bijzondere) persoonsgegevens
NVM-educatie verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het aangaan van de overeenkomst en levering van bij- en nascholing met jou als klant.
– Het versturen van berichten omtrent de uitvoering van de afgenomen bij- en nascholing en jaarlijks aanbod van bij- en nascholing.
– Het versturen van voor klanten relevante informatie over het klanten account.

Voor deze diensten dient NVM-educatie over de volgende (bijzondere) persoonsgegevens te beschikken:

Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens
NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum en geboorteplaats
Titel
Lidnummer NVM
Opleidingsgegevens

Afstudeerjaar en diploma

Werkveld
KRM nummer

3. Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen
Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan derde partijen verstrekt. NVM-educatie heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

– STB (softwareleverancier)
– Websitebouwer
– Office softwareleverancier
– Direct ICT (ICT en website)
– Accountview
– ASU (Accountant)
– Spotler

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van jou als klant te waarborgen.

NVM-educatie verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de vereniging hiertoe wettelijk verplicht is (bv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt.

Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt NVM-educatie alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de cursist toestemming is gegeven.

4. Bewaartermijn
NVM-educatie bewaart gegevens gedurende de tijd dat de cursist een account heeft. Daarna alleen indien en voorzover noodzakelijk voor de belasting.

5. Beveiliging van persoonsgegevens
NVM-educatie heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

–          NVM-educatie werkt met een software systeem, geleverd en beheerd door STB.
Met STB is een verwerkersovereenkomst gesloten en zijn afspraken gemaakt
over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
–          De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoolde
medewerkers.
–          De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy
van persoonsgegevens is gewaarborgd.
–          De software/systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en
actueel.
–          Accounts zijn altijd zo actueel mogelijk.
–          Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis, wordt veilig gewerkt.
–          Binnen het portaal zijn alle gegevens gekoppeld aan een code.
–          Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
–          Medewerkers van NVM-educatie hanteren een clean desk en clean screen policy.
Systemen worden uitgezet bij het verlaten van de werkplek. Systemen worden
versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.
–          Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig
plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen NVM-educatie en cursisten, bij
vermelden van privacygevoelige gegevens, beveiligd.
–          NVM-educatie werkt volgens het Protocol meldplicht datalekken.
–          Waarborgen van privacy van de persoonsgegevens binnen de vereniging is een
regelmatig terugkerend agendapunt tijdens werkoverleg.
–          Medewerkers van NVM-educatie hebben kennis van de rechten van de cursisten
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.


6. Rechten van jou als cursist ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens en je account. Hiervoor vragen wij je wel om jezelf te legitimeren.
Daarnaast heb je recht op wijziging en vernietiging van je persoonsgegevens, tenzij er een wettelijke reden is om deze gegevens langer te bewaren. Vernietiging van voor de dienstverlening van NVM-educatie noodzakelijke persoonsgegevens zou onlosmakelijk kunnen leiden tot het uitschrijven als klant van NVM-educatie, omdat zonder die gegevens geen inschrijving voor bij- en nascholing kan worden gerealiseerd.

7. Vragen, opmerkingen of klachten?
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Marjolein Stigter. Marjolein Stigter probeert dan samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Op de hoogte blijven

Schrijf je in voor de maandelijkse NVM- educatie nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat je akkoord met onze privacyverklaring.

NVM-educatie mondhygiënisten
Molenstraat 3c
7437 AH Bathmen

T 055-3121050
E info@dentalbestpractice.nl

KvK-nr 63019035
BTW nr. NL 172214622B01